Kūno taškai atveria kelią į sveikatą

MOTERS SAVAITGALIS / 2008 09 25

Kūno taškai atveria kelią į sveikatą

Apie akupunktūrą visi bent viena ausimi esame girdėję, tačiau iki šiol aplink ją vis dar sklando paslapties šydas. Kada ir ką ji gydo ir ar iš tiesu gydo? o gal badymas adatomis kelia pavoju? Deja, nedaug apie tai žinoda­mos, dažnai nesiryžtame jo išbandyti.

 

Ar verta durstyti taškus?

Iki šiol Europos šalyse aku­punktūra priskiriama netradi­cinei – alternatyviajai medici­nai, tačiau Kinijoje ji turi senas tradicijas ir žinoma jau daugiau nei penkis tūkstantmečius. Į Europą ji atkeliavo tik XVII a. Tiesa, čia akupunktūra buvo Nutikta skeptiškai, tačiau pama­žu tyrimai įrodė, kad ji visapu-MŠkai gerina organizmo būklę. Dabar ji Lietuvoje sparčiai po­puliarėja ir dažnai papildo dau­gelį reabilitacijos procedūrų.

 

Akupunktūra (lot. “acus” -adata, “puncture” – durti, ba­dyti) – tai toks gydymo būdas, kai adatomis veikiami biolo­giškai aktyvūs kūno taškai, kurių iš viso suskaičiuojama apie du tūkstančius (tik ne visi jie naudojami). Kitaip tariant, tai gydymas adatomis. Šian­dien esama įvairių akupunktūros atmainų. Tarkim, iš Ko­rėjos į Lietuvą atkeliavo su-džok akupunktūra, kurios se­anso metu naudojami tik pė­dos bei plaštakos taškai. Šiuo­laikinėje praktikoje taikomas taškinis masažas, taškai vei­kiami lazerio spinduliu, elek­tra, magnetiniu lauku, šalčiu, jie šildomi, į juos leidžiama vaistų. Yra netgi ginekologų, taikančių akupunktūrą! Tačiau norint pačiam užsiimti šiuo gydymo metodu reikia didelio pasirengimo, ir tik iš specia­listo profesionalo galima pa­sisemti šio gydymo paslapčių.

 

Stiprina organizmo būklę

Deja, iki šiol akupunktūra apgaubta paslapties. Daugelis apie šį mokslą esame girdėję, tačiau tiksliai ką nors apie jį pasakyti galėtų ne kiekvienas. Klystama manant, kad akupunktūra gydo konkrečius ne­galavimus. Tačiau būtent pa­gal ligas ir jų simptomus yra parenkamas konkretus gydy­mas akupunktūra, kai veikia­mas tam tikras taškų derinys. Per juos stiprinamas organiz­mo gebėjimas kovoti ir spręsti savo problemas. Juk organiz­mas turi gebėti pats prisitaikyti prie aplinkos poveikio bei po­kyčių. Ir sveikata priklauso nuo to, ar organizmas laiku pastebės ir įvertins tą poveikį. Jei jis tin­kamai nereaguoja, mes nega­lime pasveikti. Verta suvokti ir tai, kad kelias ligai klojamas daug anksčiau, nei ji po kiek laiko pasireiškia.

 

Dovanoja laimę, lėtina senėjimą…

Iki šiol dar iki galo neišty­rinėtas akupunktūros povei­kis. Nustatyta, kad ji skatina biologiškai aktyvių hormonų – endorfinų, enkefalinų ir di-norfinų išsiskyrimą, kurie ke­lissyk stipriau veikia nei opiu­mas: atpalaiduoja raumenis, ramina, gerina nuotaiką, mie­gą, pasižymi antidepresiniu poveikiu ir mažina skausmą. Be to, akupunktūra lėtina se­nėjimo procesus.

Tačiau kinai nurodo ir ki­tus dalykus. Jų manymu, va­dinamoji gyvybinė organiz­mo energija “ki” (kituose šal­tiniuose vadinama “chi”, “pra-na” ir kt.) cirkuliuoja kana­lais, vadinamais meridianais. Tad cirkuliacijos sutrikimai ir lemia įvairius negalavimus, o būtent akupunktūros metu vei-

kiant taškus galime nuo to apsisaugoti. Taip pat atkuria­ma moteriškosios ir vyriško­sios energijos organizme pusiausvyra, nuo kurios prik­lauso kūno, minčių ir sielos sveikata.

 

Taškų menas

Kiek tiksliai akupunktūros seansų jums reikia atlikti ir kaip dažnai, gali pasakyti tik gydyto­jas. Tai priklauso nuo negalavi­mo. Tinkamiausias taškų deri­nys parenkamas iš daugiau nei tūkstančio taškų. Pritaikyti taš­kų receptą yra menas.

 

Tai įdomu.

Štai kinai taš­kus skirsto į penkis “pa-• šaulio sukūrimo” elemen­tus: vanduo – šalčio energija, medis – vėjo energija, ugnis -šilumos energija, žemė – drėg­mės energija, metalas – sausu­mos energija. Tad ir kiekvieną ligą skiria pagal priklausymą stichijai. Pavyzdžiui, insultas -vidinio vėjo padarinys, tad ir taškai parenkami tokie, kurie padeda išsklaidyti vėją.

 

Gal piliulės ir nereikia?

Ką mes dažniausiai daro­me, jei įsiskauda galvą? Tra­diciškai pirmiausia bandome gydytis išgerdami vaistų, jiems nepadėjus keliaujame pas gy­dytoją. O gal verta išbandyti akupunktūros poveikį?

 

Akupunktūra taikoma:

■ Padeda įveikti sezonines ligas. Akupunktūra labai veiks­minga slopinant stresą bei ko­reguojant nuotaikos sutriki­mus. Antai rudenį pajuntame vis dažniau užklumpantį liū­desį, suprastėja nuotaika – to­kią savijautą dažnai net pava­diname rudenine depresija. Bet ar teko girdėti apie bio-ritminę akupunktūrą? Būtent ji ir rekomenduojama tada, kai keičiasi metų laikai. O jei­gu, tarkim, vasarą kankina alergija, žiemą ramybės ne­duoda galvos skausmai, rude­nį – slogios nuotaikos prie­puoliai, akupunktūros seansus atlikite likus mėnesiui iki sezono pasikeitimo.

Tinka lėtinėms ligonis gy­dyti. Stiprinti imuninę siste­mą akupunktūra verta sergant lėtinėmis kvėpavimo takų li­gomis, bronchine astma, aler­gija, stuburo ar sąnarių ligo­mis, peršalus, sutrikus krau­jospūdžiui ir pan. Be to, po procedūrų ciklo rečiau sirgsite.

Malšina skausmą. Kartais akupunktūrą reikia derinti su kitais gydymo metodais. Pa­vyzdžiui, prasidėjus apendici­to priepuoliui – jį dažniausiai tenka operuoti, ir akupunk­tūra čia bejėgė. Tačiau ji gali panaikinti narkozės pasekmes (šlapinimosi sutrikimus, vidu­rių užkietėjimą), numalšinti skausmą bei padėti organizmui greičiau atsitiesti. Skaus­mui malšinti ši alternatyvio­sios medicinos priemonė itin plačiai taikoma Kinijoje -naudojama gimdymo metu, taisantis dantis ar net operaci­joms nuskausminti.

■ Žalingų įpročių priešas. Taip, jūs teisingai supratote – akupunktūra galite išsigydyti potraukį rūkyti, galite apmal­šinti apetitą. Tačiau neskubė­kite patikėti stebuklu – nuei­siu, įbes adatą, ir nuo to mo­mento neberūkysiu… Turite pasikaustyti kantrybe, pati to labai norėti ir stengtis, nes gydantis akupunktūra (kaip ir visus kitus negalavimus) re­zultatas ateina pamažu.

 

Turint alergiją meta­lui

Nors akupunktūra gydyti galima ir vaikus, tačiau kai kada ji netai­koma. Ji draudžiama, jei turite kraujo krešėjimo sutrikimų. Taip pat jeigu esate alergiška meta­lams, nes iš jo paga­mintos adatos, kuriomis atliekama akupunktūra. … esant skausmo bai­mei. Jei vaikas bijo adatų, jokiu būdu nereikia jo versti gydytis šiuo alterna­tyviuoju metodu. Antraip jis iš baimės gali pradėti mikčioti, šlapintis į lovą. … nėščiosioms. Būkite atsargios, jei šiuo metu laukiatės, bet nusprendėte atlikti akupunktūros seansą. Dauguma gydy­tojų vengia skirti gydy­mą adatomis nėščio­sioms, mat šiuo ypatin­gu laikotarpiu akupunk­tūra gali suaktyvinti ankstesnes ligas, nes moters organizmo jaut­rumas yra padidėjęs. Tiesa, tai dar nereiškia, kad nėštukėms šio gydy­mo taikyti visiškai nega­lima: jei pas adatų spe­cialistą lankotės jau ilgą laiką, jis ir toliau sėkmin­gai gali tęsti gydymą. … kai liga jau pažengusi. Tuomet jau organizmas būna gana išsekęs, ir jam reikalingi vaistai arba chirurginis įsikišimas.

 

Gydytojas, atliekantis akupunktūrą, patirties semiasi iš senosios Ryty filosofijos. Ir nors ši metodika moksliškai iki galo dar nepagrįsta, jos teigiamas poveikis jrodytas ir nenuginčijamas. Svarbiausia, kad akupunktūra priskiriama prie pačių saugiausių gydymo metodų!

 

Sigita Košinskaitė
MOTERS SAVAITGALIS / 2008 09 25